خدمات فراتوزین در ارتباط با ترازوهای قد و وزن، به شرح زیر به مشتریان ارائه می گردد:

1- ارزان و رایگان

2- امکان ارتقاء محصول در حین ارائه خدمت

3- ارتقاء و تعویض ترازوهای قدیمی

4- امکان رفع خرابی و ایراد بصورت تلفنی و شبکه های مجازی 

5- آموزش تعمیرات جزئی در حین نصب و از راه دور