شرکت فراتوزین با هدف ایجاد تمایز در محصولات (ترازوهای قد و وزن) و خدمات، ارائه امتیازات زیر به مشتریان را در برنامه های خود قرار داده است: 

1- نوآوری مستمر در فن آوری

2- ارتقاء مداوم سخت افزار و نرم افزار

3- تعویض دستگاه قدیمی با دستگاه های جدید و مورد نظر مشتریان

4- ارائه بیمه آتش سوزی، سرقت و شکستگی