نكاتی در مورد  اصول و فنون لازم جهت اندازه گیری صحیح ترازوی قد و وزن مدل 8000
دقت دستگاه جهت اندازه گیری وزن و قد و اضافه و کمبود وزن به مقدار لزوم کافیست
(برخی نمونه های خارجی با دقت نیم کیلوگرم عرضه میشوند)
روش قرار گرفتن روی دستگاه جهت اندازه گیری قد ، همانند روش اندازه گیری قد به دیگر روشها مهم است
 بطور مثال برای اندازه گیری قد حتما کنار دیوار میایستید/شانه ها و باسن و سر را بدیوار می چسبانید
سر و سینه را بالا نگاه میدارید/ شخص دیگری با دقت بالاترین نقطه سر شما را روی دیوار علامت میزند
کنار میروید/ با دقت فاصله نقطه علامت زده را تا زمین با وسواس اندازه میگیرید
عدم انجام هرکدام از موارد فوق سبب خطا در اندازه گیری قد شما میشود (چرا؟)
به همین ترتیب دستگاه برای اندازه گیری قد ملاحظاتی لازم دارد (که البته روی تابلوی ان درج شده است) 
رعایت فاصله 10 سانتی از پروفیل و ایستادن در وسط کفه سبب میشود شخص بطور کاملا عمود زیر فرستنده/ 
گیرنده اولترا سونیک قراربگیرد و فرق سر نیز در موقعیت مناسبی از زیر فرستنده/گیرنده قرار بگیرد تا احتمالا
دستگاه بعنوان مثال قد شخص را از بالای پیشانی  وی که از فرق سردارای مقدار کمتری است محاسبه ننماید.
همچنین وضعیتهای صحیح قرارگیری کمر، گردن و سر (با توجه به اینکه دیواری پشت سر قرار ندارد) باید 
توسط شخص دقت و رعایت گردد(ایستادن بصورت قائم(نه مایل) جهت حالت گرفتن بیشترین مقدار قد ممکنه 
شخص زیر سنسور دستگاه) 
البته برخی افراد طبق عادت کاملا رو به عقب / یا رو به جلو/ وبرخی سر رابجای حالت طبیعی و دید 
بجلو کاملا بسمت بالا میبرند /برخی هم سر را متمایل به پایین که در این موارد هم اندازه گیری ممکن 
است با کمی خطا صورت پذیرد
نکات دیگری هم از قبیل رعایت توالی در انداختن سکه / قرارگرفتن بلافاصله روی کفه / حالت صحیح 
گرفتن فوری/ و جلوگیری از لرزشها و تکانهای بدن ، البته در اندازه گیری دقیق نقش بسزایی دارد
دستگاه میتواند درهردو حالت : 1- ابتدا وارد نمودن سکه وسپس قرار گرفتن شخص روی دستگاه و2- برعکس 
نیزعمل نماید ولی با توجه به روش کاری دستگاه که ابتدا مقدار وزن را بررسی ومحاسبه نموده و سپس حداکثر
 قد مورد بررسی را محاسبه و نمایش میدهد ، در هنگامی که شخص روی دستگاه قرار گرفته و سپس اقدام به 
انداختن سکه نماید بدلیل حذف تکانهای ناشی از بالارفتن شخص روی کفه و وجود وزن روی کفه سیستم به 
سرعت حداکثر قد مورد بررسی را نمایش خواهد داد که ممکن است این حالت بدلیل عدم قرار گرفتن دراسلوب 
صحیح فوق الذکر  شخص در این فاصله کم زمانی ، مقدار کمتری از میزان قد واقعی نمایش یابد (ممکن است 
این امر در زمانی که شخص دارد سر خود را از حالت رو به پایین به حالت افقی تغییر حالت میدهد رخ دهد))
بغیر از نکات فوق(استیل ایستادن) ، شکل منحنی فرق سر/نوع پوشش سر بانوان/ عقب و جلو ایستادن/و بسیاری 
از نکات دیگر( خطاها و عملکرد های شخص) میتواند سبب بروز خطای اندازه گیری گردد
جهت حصول اطمینان از عملکرد دستگاه وموارد فوق ، میتوانید قد و وزن اشیا و اجسامی با ارتفاعهای مختلف 
را در چندین نوبت توسط دستگاه اندازه گیری و ملاحظه فرمایید (خواهید دید در دهها مورد حتی یک مورد 
خطا وجود ندارد!!)
در نهایت به چند علت عمده  بوجود امدن یا بروز خطاهای اندازه گیری پرتکرار اشاره مینماییم
- عدم رعایت هریک از موارد فوق الذکر
جنس پوشش سر بانوان ( دربرخی موارد آقایان با کلاه/ژل/..) نیز میتواند روی اندازه گیری تاثیر بگذارد بعنوان 
مثال اگر شخصی روی سر خود برگی از کاغذ یا مقوا را قراردهد( بدلیل اختلاف جنس ان با سر) میزان قد 3 
سانت بلندتر محاسبه شده و همچنین بطور برعکس در برخی از انواع روسری بدلیل نوع جنس ان ممکن است 
قد برخی بانوان بین 20 تا 40 سانت کمتر محاسبه گردد
توجه : در برخی حالات نیز ممکن است دستگاه بدلیل عدم توانایی اندازه گیری قد (بدلایل جنس روسری) 
مقداری برای اندازه قد و در نتیجه اضافه و کمبود بنمایش نگذارد 
3- خیلی ها مقدار وزن و قد خود را اشتباها اعداد دیگری میدانند
وزن پارسال / ماه قبل /  هفته گذشته و یا دیروز ممکن است با وزن فعلی بدلایل بسیاری فرق داشته باشد
وزن / قد اشخاص در طول شبانه روز ممکن است تا 2 کیلوگرم/2 سانت تغییرات داشته یاشد
عدم توجه به تفاوت پوشش/ پاشنه کفش/ و یا حتی وجود اشکال در دستگاه اندازه گیری قبلی نیز میتواند باعث
 بروز خطای فوق گردد
روش انجام توزین و اندازه گیری قد صحیح
متوجه شدیم: 1- پس از انداختن سکه 2- کاملا در مرکز کفه قرار گرفته 3- سرو سینه را کاملا بالا نگاهداشته
 4- به روبرو نگاه کنید و بايد توجه داشت که  5- فرق سرباید زیرقسمت فوقانی(فرستنده،گیرنده)دستگاه قرار 
گیرد (جهت این امرکافیست فاصله صورت شخص تا میله روبرویی حدود ..... سانتیمتر باشد)و 6- از هرگونه 
تکانهای جانبی و اضافه بدن (درحدود 3 ثانیه ) جلوگیری نمایید
با شنیدن صدای بوق مقدارقد و وزن توسط دستگاه محاسبه شده و میتوان از روی آن پایین آمده و ابتدا مقدار
 وزن و سپس اندازه قد و درنهایت میزان اضافه و یا کمبود وزن را ملاحظه نمود
درهنگامی که پس از انداختن سکه  اعدادی غیر از صفر روی صفحه نمایشگر ظاهر شود  کلید فشاری را فشرده
 و سپس روی کفه قرارگرفته و به نکات فوق توجه فرمایید
تبصره 1 - توجه سیستم قد و وزن دستگاه جهت اطفال زیر 14 سال و 130 سانت مناسب نمیباشد (به جهت 
نوع تابع BMI ، به توضیحات صفحه3 مراجعه فرمایید ) 
تبصره 2- سیستم قد جهت برخی از روسری خانمها( کمتر ازچند %) با بافت توری و شل یا براق ممکن است 
مناسب عمل ننماید (در این حالت معمولا دستگاه مقدار قد کمتری (حدود چند سانت ودربرخی موارد تا40 
سانت) به نمایش خواهد گذاشت
برای رفع این مشکل شخص میتواند با نگاهداشتن کاغذ یا مقوا روی سرخوداقدام به اندازه گیری نماید .
 بدیهی است باید جسم قرارگرفته روی سر درحالت افقی قرار گرفته و نحوه گرفتن ان بدست نباید بگونه ای 
باشد که دست از سطح ان بالاتر قرارگیرد(تا به مقدارقدمحاسبه شده اضافه نگردد).بعلت تفاوت جنس کاغذ و 
پوست سر3 سانت از قد محاسبه شده کم و3 کیلو به اضافه وزن محاسبه شده، اضافه گردد
اطمینان از صحت توزین و اندازه گیری قد
جهت اطمینان از عملکرد دستگاه وزن اقلام خاصی را بایک ترازوی دیجیتال 30 کیلوگرمی معتبر بدست آورده 
وبا مقدار محاسبه شده این دستگاه مقایسه نمایید همچنین در مورد قد نیز قد نفر خاصی را اندازه گیری نموده 
و با مقدار دستگاه مقایسه نمایید اما دانستن موارد ذیل به رفع اختلاف و ابهامات بوجود آمده کمک خواهد نمود
در مورد اندازه گیری مقادیر وزن و قد جهت افراد باید علاوه برموارد و روشهای ذکر شده ، به نکات و روشهای 
غلط ذیل نیز توجه داشته و آنها را اصلاح نمود
بسیاری از افراد مطمئن هستند که وزن خود را دقیقا میدانند ولی یا ترازوی منزل ایشان مدتهاست که خراب 
است (یا ترازوی دیگری وزن ایشان را کمتر و دلپسند تر اعلام نموده) و یا به تفاوت وزن پوشاک منزل و بیرون 
خود توجهی ندارند !؟
خیلی از افراد سالهاست که مقدار واقعی قد خود را نمیدانند و معمولا خود را بلند قامت تر دانسته و یا به اندازه 
پاشنه کفش فعلی و نوع پوشش روسری خود توجه ندارند
برخی به اطلاعات درج شده روی تابلو جهت اندازه گیری صحیح قد توجهی ندارند
برخی از افراد اسلوب صحیح جهت اندازه گیری قد توسط دستگاه را رعایت نمی نمایند (ایستادن همانند زمانی 
که کنار دیوار مقدارقد خود را اندازه میگیریم )و یا با ایستادن متمایل سر/ بدن به جهات مختلف و یا باتغییر 
حالت قبل از بوق دستگاه سبب اندازه گیری غلط میشوند
در انتها آزمایش زیر شمارامطمئن خواهد ساخت که سیستم قد و وزن کاملا درست عمل مینماید: 
 ا- جسمی با حدود7 کیلوگرم وزن یا بیشتر روی کفه قراردهید2-چند کارتن خالی روی جسم فوق قراردهید 
(یا به هروسیله ممکن صفحه ای تخت را زیر فرستنده گیرنده دستگاه در ارتفاع ثابت نگاهدارید (مثلا قراردادن 
یک صفحه تخت روی دو پایه که در دو طرف دستگاه قرارگرفته باشند) حال با انداختن سکه خواهید دید که 
همواره دستگاه اعداد3گانه فوق را کاملاهمانند نمایش خواهد داد 3- ازمایش را با تغییر وزن وارتفاع تکرار نمایید
  نكاتی در مورد  BMI و اضافه و کمبود وزن 
با تقسیم نمودن مقدار وزن (به کیلو) بر مجذور قد (به متر) مقدارBBMI (BODY MASS HNDEX) محاسبه میشود
BMI به عنوان شاخص میتواند نشاندهنده وضعیت اضافه یا کمبود وزن شخص باشد بدین ترتیب که جهت بزرگسالان * :
اعداد کمتر از 20 (در این دستگاه**) معرف وجود کمبود وزن
اعداد بین 20 تا  24 (در این دستگاه**) نشاندهنده وضعیت نرمال یا ایده آل 
واعداد بالای 24 (در این دستگاه**) معرف وجود اضافه وزن میباشد
مثال :   با توجه به طرز محاسبه  BMI (وزن(به کیلو) تقسیم برقد(به متر) تقسیم بر قد (به متر))  :
کسی که دارای وزن 55 کیلوگرم و قد 170 سانت میباشد دارای BMI نوزده (19) میباشد 
کسی که دارای وزن 72 کیلوگرم و قد 180 سانت میباشد دارای BMI بیست و دو(22) میباشد 
وکسی که دارای وزن 99/5 کیلوگرم و قد 182 سانت میباشد دارای BMI سی (30) میباشد
درمثال اول : با توجه به کمتر بودن مقدار BMI شخص از عدد 20 متوجه میشویم که شخص مورد نظر دچار
 کمبود وزن بوده و به همین ترتیب در مثال دوم متوجه وضعیت نرمال شخص و در مثال سوم شخص مورد نظر 
دارای اضافه وزن میباشد
روش محاسبه مقدار کمبود یا اضافه وزن : 
جهت مثال اول عدد20(عدد محدوده پایین BMI با توجه به مشخص بودن وجود کمبود وزن در شخص مورد 
نظر)را از 19 کم نموده ومقدارحاصله (برابر منفی یک) را در مجذور قد ایشان ضرب نموده و عدد حاصل برابر
 مقدارکمبود وزن ایشان میباشد(3/4-=1/7*1/7*1-)  به  وجود علامت منفی در محاسبات و تناسب ان با 
کمبود وزن توجه فرمایید
و جهت مثال سوم عدد24(عدد محدوده بالای BMI با توجه به مشخص بودن وجود اضافه وزن در شخص 
مورد نظر)را از 30 کم نموده ومقدار حاصله (برابر مثبت شش) را در مجذور قد ایشان ضرب نموده وعدد حاصل 
برابرمقدارکمبود وزن ایشان میباشد(19/9+=1/82*1/82*6+)  به وجود علامت مثبت در محاسبات و تناسب 
ان با اضافه وزن توجه فرمایید
* با توجه به اینکه BMI دارای یک رابطه غیر خطی از مولفه های سن و وزن در محدوده سنی کمتر از 18 و 
بخصوص 14 سال میباشد مقادیر اضافه یا کمبود وزن نمایش داده شده حاصل از محاسبات در محدوده سنی 
فوق کاملا غلط بوده و باید بر اساس سن هر شخص و با مراجعه به توابع موجود عدد صحیح را استخراج نمود 
(جهت سن و جنسهای مختلف جهت محاسبه اضافه و کمبود وزن باید محاسبات و فرمولهای مختلف و مربوطه 
را در نظرگرفت ) ( این موارد در سیستمهای دارای پرینتر با ارائه جداول سن و جنس مربوط به مقادیر اندازه 
گیری شده و با محاسبات مقادیر کمبود یا اضافه وزن در چند رنج سنی مهم وبا تفکیک جنسیت شخص قابل
 دستیابی و حصول میباشد)
** توجه : اعداد 20 و 24 برای مناطق مختلف ، جنس ، نوع استخوانبندی ، ورزشکاران و ... میتواند متفاوت
 باشد ولی اعداد مورد استفاده در این دستگاه ، اعداد متوسط یا میانگین است
عیب یابی
1-توزین غلط با اختلاف زیاد: به توضیح قسمت سوم از بخش روش انجام توزین ....(صفحه2) مراجعه شود
2-توزین با اختلاف 4-3 کیلو: ابتدا قسمت 3 ازبخش اطمینان از.. صفحه2را ملاحظه و  به بخش 1الی4این صفحه عمل نمایید
3-عدم  توزین : دستگاه را در مود(H2)(ب 5) قرارداده ،1سکه بیاندازید اگروزن شما رانشان نداد تنظیم وزن را انجام نمایید
عدم عکس العمل به ورود سکه : اگر پیغام inpass نمایش میدهد به بخش7مراجعه شود در غیر اینصورت : 
از تمیز بودن مسیر و کانال سکه مطمئن شوید / از روبروی هم بودن دو قطعه انتهایی در کانال سکه و عدم شل 
بودن مهره اتصال انان و یا وجود هرگونه شیی میان دو قطعه مذکور مطمئن شوید/سیمهای ان قطع نشده باشد/
کمی توسط انگشتان دست دو قطعه را (به همراه پیچهای مربوطه)به سمت هم فشار و نزدیک کنید( دو ضلع 
مریع های سبز باید با هم موازی بوده و سیمهای متصل به آنها یکی روی ضلعی که بسمت صندوق یا عقب 
دستگاه و دیگری در سمت مخالف و سمت دیواره جلویی میباشد قرارگیرد) 
 5-عدم نمایش قد : ممکن است دستگاه روی حالات H2/H3 باشد که با1سکه قد نمایش داده نشود/اگر قد
 را نشان نمیدهد و وزن را بصورت چشمک زدن سریع نمایش میدهد:اتصالات از برد اصلی تا برد اولتراسونیک
(بالای سر داخل جعبه)چک شود و یکبار از هم جدا و دوباره وصل گردد /برد اولترا را از داخل نگهدارنده چوبی 
یا پی وی سی خود خارج کرده و امتحان کنید در خارج ان عمل میکند؟ اگر عمل کرد 2سوراخ دایره ای را 
توسط یک چاقوی متناسب کمی تراشیده تا بزرگتر شوند/سوکتهای تلفنی نری دو سرسیم رابط که پرس 
شده اند تعویض و جایگزین شوند
روشن نشدن دستگاه : ممکن است خاموش باشد/به پریز متصل نباشد/پریز خراب باشد/ظاهر کابل دستگاه چک شود
اشتباه در محاسبه قد/اضافه وزن:ابتدا  صفحه 2 دفترچه را مطالعه فرمایید / به تفاوت مقادیر اشتباه با مقادیر اصلی 
توجه نموده و به بخش6 مراجعه فرمایید  8- پیغام   in.. 2 : به بخش 5 مراجعه شود 9- پیغام   inpass : به 
بخش7 مراجعه شود
اگر مشکل حاضردستگاه شما درلیست فوق نبود: حتما" یکباردیگردستگاه را خاموش و روشن نموده ومواردی 
راکه مانند ترتیب زیر نیست را به خدمات شرکت با شماره تلفنهای (09124449242--02177796122)  اطلاع دهید: 
باروشن کردن دستگاه ، دستگاه باید پس از روشن شدن بوق بزند/شمارش معکوش انجام دهد/مودسکه فعال 
شده (مثال h…1)و سپس بنویسدready/و سپس کلماتdena/scaleرایک درمیان وچشمک زن نمایش دهد
-باورود سکه(درمودh ..1) اعدادO.O ظاهر وبا رعایت نکات صفحه1 نمایش همه مقادیروزن و قد و اضافه یا کمبود وزن
مودهای تنظیم دستگاه 
با روشن نمودن دستگاه بلافاصله کلید فشاری را فشرده و تا شنیدن صدای بوق یا نمایش عدد یک  نگاهدارید. 
دراین حال دستگاه با اعداد 1 تا 9 ، نه مود تنظیم را نمایش میدهد جهت انتخاب  هر مود در زمان نمایش ان 
 کلید فشاری را  بفشارید
تنظیم و کالیبره وزنی
وارد مود 3 (مود تنظیم وزنی یا کالیبره ) شوید در ابتدا یک عدد 5 رقمی بین 12000 تا 16000 تمایش داده 
میشود(در غیر اینصورت با ما تماس بگیرید)/بار دیگر کلید را فشار دهید: پس از چند لحظه4 رقم صفر ظاهر 
شده که به ترتیب و به فواصل چند ثانیه چشمک خواهند زد و شما میتوانید در زمان چشمک زدن هر صفر با 
فشردن هر بار کلید فشاری یک رقم به آن افزوده تا به رقم دلخواه و مورد نظرتنظیم گردد(اشتباه در این مرحله
  هیچگونه مشکلی ایجاد نمی نماید) 
و حالا عدد 1349 را مطابق روش فوق و به شرح زیر وارد نمایید: در زمان چشمک صفر اول  یکبار کلید فشاری
 و در زمان چشمک صفردوم 3 بار فشردن کلید..، ..صفرسوم 4 بار.. وصفرچهارم 9 بارکلید فشاری فشرده شود
دراین حالت دستگاه 3 نوع اطلاعات را بترتیب نمایش خواهد داد :1-  وزن موجود روی دستگاه : 
که باروشن شدن فقط يك چراغ كوچك(LED) بهتر مشخص شده است 2- عددکالیبره  : که برابر 10 است 
كه با روشن شدن 3 چراغ کوچک (مشخص و3- عددضریب توزین:(یک عدد 6رقمی که شاید شامل حروف نیز
 باشد) با روشن شدن2چراغ کوچک مشخص شده اند
1-  درزمان نمایش عدد وزن (یک چراغ روشن) کلید فشاری را جهت پارسنگ یکبار فشاردهید
 2- درزمان نمایش عدد کالیبره (3 عدد چراغ  روشن) کلیدفشاری را فقط یکبار فشرده تا عدد کالیبره برابر 20 شود  
3- 20کیلو وزنه را روی کفه قرارداده4-در زمان نمایش عدد ضریب (2 چراغ روشن) کلید فشاری را ((فقط یکبار))فشار دهید                                                                                             
تنظیمات اخذ سکه 
وارد مود یک شوید در این حال دستگاه 4 حالت اخذ سکه نامگذاری شده با H0 تا H3 را بنماش میگذارد جهت 
انتخاب هرمود میتوانید مانند توضیحات قبل در زمان نمایش هر یک از حالات بار دیگر کلید فشاری را تا شنیدن
 صدای بوق بفشارید (H0 مود مجانی/H1 نمایش همه مقادیر با یک سکه/H2 نمایش وزن با یک و قد و.. با 2 سکه/
H3 نمایش همه مقادیر با 2 سکه(با انداختن سکه اول پیغام in...2 به معنی انتظار دستگاه جهت ورود سکه دوم نمایش 
داده شده و عملی انجام نمیشود)
تنظیم قد 
با ورود به مود9 ميتوان تنظیم سیستم اندازه گیری قد را انجام داد در این مود پس ازنمایش عدد پیش فرض 
(که مرجع اندازه گیری قد میباشد)(بعنوان مثال عدد2070) ، دستگاه حروف inpass وبلافاصله4 صفر چشمک زن 
را نمایش میدهد که باید پسورد 1234را(همانند بخش2و3) وارد نموده ،سپس  با وارد نمودن اعدادی بزرگتریا کوچکتر 
ازعدد پیش فرض (همانند  بخش2و3) وبا اختلافهای حداقل10 واحدی مقدار نمایش قد اندازه گیری شده را افزایش و 
یا کاهش داد مثال :  (باعدد پیش فرض 2070مقدار2090 دوسانت به مقدار قد نمایش داده شده افزوده و مقدار 2060
یکسانت آنراکاهش میدهد
وارد نمودن password  
در هنگام مشاهده پیغام inpass جهت دریافت password  ، که یک عدد 13 رقمی میباشد با  واحد خدمات 
(تلفنهای فوق الذکر) تماس گرفته  تا به کمک کارشناسان پسوورد دستگاه را وارد نمایید
نگهداری
1-هرگز پریز مورد استفاده دستگاه با یخچالها/ابسردکن ها/کولرهای گازی و دیگر سیستمهای برودتی مشترکا استفاده نشود
2-جهت نظافت فقط از دستمال تمیز و مرطوب استفاده نمایید و از ریختن اب و مایعات روی دستگاه خودداری فرمایید